Algemene voorwaarden

Als je geld doneert aan de Stichting Effectief Doneren gelden algemene voorwaarden. Je doneert aan de Stichting Effectief Doneren, statutair gevestigd te Veldhoven, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 85603295, aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en hierna verder te noemen als Stichting Effectief Doneren.

 

Artikel 1. Definities (alfabetisch)

 1. Afkoelingsperiode: een periode waarbinnen de gevende partij van de overeenkomst kan afzien.
 2. Donatie: een door de gevende partij aan de stichting Effectief Doneren geschonken geldbedrag
 3. Donatieformulier: middel om online een donatie te doen aan de stichting Effectief Doneren
 4. Gevende partij: de natuurlijke – of rechtspersoon die middels een elektronische machtiging, via de website van de stichting Effectief Doneren, een donatie doet aan de stichting Effectief Doneren
 5. Statuten: de Stichting Effectief Doneren heeft tot doel het bevorderen van mens, dier en milieu wereldwijd. De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:
  – periodieke selectie van goede doelen op basis van de principes van het effectief altruïsme
  – werven van donaties voor de door de stichting geselecteerde goede doelen
  – begeleiding en advies aan personen en organisaties die aan deze doelen willen doneren
  – de ontvangen donaties ten goede doen komen aan de door de stichting geselecteerde effectieve goede doelen wereldwijd.
 6. Online doneren: het geven van geld middels een elektronische machtiging via de website(s) van de Stichting Effectief Doneren aan De Stichting Effectief Doneren
 7. Ontvangende partij: de rechtspersoon de Stichting Effectief Doneren die op basis van de overeenkomst een donatie ontvangt welke gebruikt wordt ten behoeve van de uitvoering van de statuten.
 8. Overeenkomst: de overeenkomst op afstand tussen ontvangende partij en gevende partij.
 9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de Ontvangende Partij georganiseerd systeem voor doneren tot het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke online donatie aan de Stichting Effectief Doneren
 2. De gevende partij stemt, door online te doneren, in met deze Algemene Voorwaarden.
 3. De Stichting Effectief Doneren behoudt zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden tussentijds te kunnen wijzigen.

Artikel 3. Rechten ontvangende partij, de stichting Effectief Doneren

 1. Online donaties komen volledig ten goede aan de stichting Effectief Doneren.
 2. De Stichting Effectief Doneren heeft het recht de ontvangen donaties ten goede doen komen aan de door de stichting geselecteerde effectieve goede doelen wereldwijd.
 3. Het eigendom van het gedoneerde bedrag gaat over op de Stichting Effectief Doneren nadat het gedoneerde bedrag op de bankrekening van de Stichting Effectief Doneren is bijgeschreven.
 4. Aansprakelijkheid: De Stichting Effectief Doneren aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan de zijde van de gevende partij als gevolg van de door de gevende partij gedane donatie. De gevende partij vrijwaart de Stichting Effectief Doneren voor alle aanspraken van derden voor schade geleden door die derden als gevolg van de donatie van de gevende partij aan de Stichting Effectief Doneren.

Artikel 4. Rechten gevende partij

 1. De Gevende Partij heeft een Afkoelingsperiode voor Online Donaties via een Donatieformulier van acht (8) werkdagen. In deze periode kan de Overeenkomst schriftelijk door de gevende partij worden ontbonden door een mail te sturen aan contact@doneereffectief.nl
 2. De Gevende Partij kan periodieke donaties eenzijdig en zonder opgaaf van reden stopzetten door een e-mail te sturen naar contact@doneereffectief.nl. De periodieke betaling wordt dan binnen 5 werkdagen stopgezet. Als er sprake is van een ‘Overeenkomst periodieke gift in geld’ t.b.v. belastingaftrek gelden de daarin geformuleerde ontbindende voorwaarden.

Artikel 5. Plichten de stichting Effectief Doneren

 1. De Stichting Effectief Doneren verplicht zich de ontvangen bedragen te besteden overeenkomstig de statuten.
 1. De Stichting Effectief Doneren neemt passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de communicatie, de persoonsgegevens, de elektronische overdracht van data en online donaties en zorgt voor een veilige web omgeving. Het betreft hier een inspanningsverplichting. De Stichting Effectief Doneren aanvaardt geen aansprakelijkheid uit hoofde van deze verplichting.
 2. Alle personen die namens de Stichting Effectief Doneren bevoegd zijn van de persoonsgegevens kennis te kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding van deze gegevens. Zie verder ons privacy beleid.

Artikel 6. Plichten gevende partij

 1. Om een overeenkomst te sluiten met ontvangende partij moet gevende partij tenminste 18 jaren oud zijn. Door het aangaan van een overeenkomst verklaart de gevende partij dat hij aan deze leeftijdsgrens voldoet;
 2. Gevende partij die onder de 18 jaren oud is kan een online donatie en online betaling alleen doen in bijzijn van en met goedkeuring van een ouder of voogd;
 3. De gevende partij geeft de vereiste identiteitsgegevens op.
 4. De gevende partij verricht uitsluitend donaties met middelen waarover hij/zij mag beschikken en waarover hij/zij zeggenschap heeft.
 5. De gevende partij ziet er op toe dat een eventuele partner, in de zin van artikel 88 boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (http://www.wetboek-online.nl/wet/Burgerlijk%20Wetboek%20Boek%201/88.html), vooraf zijn/haar toestemming heeft verleend voor de donatie, indien deze is te beschouwen als ongebruikelijk en/of bovenmatig.

Artikel 7. Verwerking persoonsgegevens

 1. De Stichting Effectief Doneren verwerkt de door de gevende partij aan de Stichting Effectief Doneren verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met alle (wettelijke) voorschriften betreffende de te verwerken gegevens, daaronder in het bijzonder begrepen de voorschriften bij of krachtens de Wet Bescherming Persoonsgegevens gesteld. Zie verder ons privacy beleid.
 1. Deze persoonsgegevens worden door de Stichting Effectief Doneren verwerkt ten behoeve van het aangaan van donateurschappen, voor de aanvaarding en afwikkeling van overige begunstigingen, voor het uitvoeren van beleidsactiviteiten, alsmede om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.
 2. De gevende partij heeft het recht niet opgenomen te worden voor verdere communicatieactiviteiten door een mail te sturen aan contact@doneereffectief.nl.
 3. De gevende partij heeft het recht te controleren of de door de Stichting Effectief Doneren geregistreerde gegevens juist zijn, het recht op correctie, indien de gegevens niet juist blijken te zijn, en het recht op verwijdering van de geregistreerde gegevens. De Stichting Effectief Doneren heeft het recht om in dit kader om legitimatie van de gevende partij te verzoeken.

Artikel 8. Cookies

 1. Stichting Effectief Doneren gebruikt functionele en analytische cookies om zijn website optimaal te laten functioneren en het geaggregeerde website verkeer te analyseren.
 2. De bezoeker heeft de mogelijkheid om zelf te kiezen welk type cookies zij accepteert.

Artikel 9. Slotbepalingen

 1. De disclaimer en het privacy beleid dat de Stichting Effectief Doneren hanteert zijn onverkort van toepassing.
 2. Geschillen die tussen de Stichting Effectief Doneren en een wederpartij ontstaan, worden voorgelegd aan de bevoegde Rechter in het arrondissement Oost-Brabant.
Orange cross