Privacybeleid en disclaimer

Stichting Effectief Doneren, gevestigd te

Honk 14
5502VL Veldhoven

KVK-nummer: 85603295
ANBI/RSIN: 8636 80 252

is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

https://doneereffectief.nl

Van Diemenstraat 92
1013 CN Amsterdam

Bram Schaper is de Functionaris Gegevensbescherming van Doneer Effectief. Hij is te bereiken via bram@doneereffectief.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Doneer Effectief verwerkt enkel persoonsgegevens door u zelf gegeven, bijvoorbeeld in contact met onze helpdesk. Wij maken geen gebruik van social media plugins. 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via contact@doneereffectief.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Doneer Effectief verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U op de hoogte te brengen van informatie die voor u relevant kan zijn. Bijvoorbeeld in de toekomst via een nieuwsbrief.

Geautomatiseerde besluitvorming

Doneer Effectief neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Doneer Effectief) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Doneer Effectief bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Naam en achternaam, e-mail adres en telefoonnummer > Bewaartermijn van 2 jaar > Twee jaar na ons laatste contact verwijderen wij uw gegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden

Doneer Effectief verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Delen van geanonimiseerde donatiegegevens met derden

Doneer Effectief verstrekt aan derde partijen die donaties via Doneer Effectief hebben ontvangen, geanonimiseerde gegevens van deze donaties. Enkel wanneer u als donateur expliciet aangegeven heeft hiermee in te stemmen, zal Doneer Effectief ook uw voornaam, achternaam en emailadres verstrekken aan een derde partij, en kan deze daarmee uw persoonlijke donatiegeschiedenis de-anonimiseren. U zult dan hoogstens één mail ontvangen van deze derde partij, totdat u aan hen aangeeft meer informatie te willen ontvangen.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee rapportages maken over hoe bezoekers de website gebruiken. U kunt zelf bepalen welke cookies u accepteert middels de pop-up die zichtbaar is bij het openen van de website. Meer informatie over onze cookies kunt u vinden in onze cookie-beleidspagina.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar contact@doneereffectief.nl. 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Doneer Effectief zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Doneer Effectief wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Doneer Effectief neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via contact@doneereffectief.nl 

Disclaimer

De Stichting Effectief Doneren heeft de informatie op haar website(s) met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, maar kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de juistheid, volledigheid en actualiteit ervan. Voor informatie gepresenteerd op websites van derden draagt de Stichting Effectief Doneren geen enkele verantwoordelijkheid, ook niet als er een hyperlink naar een dergelijke website op een website van de Stichting Effectief Doneren is opgenomen.

Orange cross